GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Aktuality

Nabídka volných míst - 17.04.2018

V současné době hledáme nové kolegy v těchto oborech:

- inženýrská geologie a geotechnika (posílení týmu v Pardubicích)
- projektant geotechnik (posílení týmu v Praze, popř. v Teplicích)
- projektant železničních staveb (posílení týmu v Praze)


V případě zájmu prosím zašlete životopis na e-mail urbanova@geotec-gs.cz.

Praha 5 - Rezidence Waltrovka, inženýrskogeologický průzkum - 09.05.2014

V březnu a dubnu 2014 byl v prostoru bývalého závodu Waltrovka v Praze 5 – Jinonicích realizován průzkum pro bytové domy projektu „Rezidence Waltrovka“.
Průzkum měl poskytnout základní údaje o geologické stavbě a základových poměrech zájmové lokality. Průzkum byl realizován kombinací geofyzikálního měření, vrtných prací a laboratorních zkoušek. Kromě inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu byl na lokalitě stanoven i radonový index pozemků a zjištěna míra znečištění zemin a hornin cizorodými látkami.
Objednatelem průzkumu a investorem projektu je CONDUCT s.r.o.

Praha Libeň – Praha Malešice, geotechnický průzkum - 11.04.2014

V březnu 2014 byl proveden geotechnický a stavebnětechnický průzkum modernizovaného traťového úseku Praha Libeň - Praha Malešice, I. stavba v km cca 0,859 - 2,856 pro přípravnou dokumentaci stavby a vypracování záměru projektu.
Průzkum byl zaměřen na pražcové podloží, projektovanou přeložku a rozšíření trati a vybrané objekty (mosty, opěrné a zárubní zdi). Součástí průzkumu bylo stanovení mechanického znečištění kolejového lože a chemické analýzy zemin pražcového podloží.
Objednatelem průzkumu a zpracovatelem projektové dokumentace byla společnost IKP Consulting Engineers, s. r. o.

Praha - metro I.D, doplňkový geotechnický průzkum - 25.03.2014

Na začátku roku 2014 byl proveden doplňkový geotechnický průzkum v prostoru stanice metra Pankrác, který je podkladem pro projekt stavby "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek I.D metra Náměstí Míru - Depo Písnice“.
Podrobný geotechnický průzkum (GeoTec-GS a.s., listopad 2013) zjistil v místech jižního konce stanice Pankrác, kde jsou projektovány velmi složité, členité a rozměrově největší podzemní výruby, velmi nepříznivé geotechnické charakteristiky některých zastižených horninových typů. Z toho důvodu si projektant vyžádal v těchto místech doplňkový geotechnický průzkum.
Průzkum byl realizován kombinací jádrových vrtů s komplexním karotážním měřením a laboratorní zkoušky vzorků zemin a hornin.
Objednatelem průzkumu a projektantem stavby je METROPROJEKT Praha a.s.

Kutná Hora – silnice I/2, podrobný IG průzkum - 15.01.2014

Průzkum základových poměrů silničního mostu ev. č. 2-103 přes železniční trať a místní komunikaci. Stávající konstrukce z roku 1966 je v nevyhovujícím stavu, proto se uvažuje s demolicí stávajícího a s výstavba nového mostu v původní poloze.
Objednatelem podrobného inženýrsko-geologického průzkumu bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dálnice D3, stavba 0301 Praha – Jílové, předběžný průzkum - 30.12.2013

V průběhu roku 2013 byl realizován předběžný geotechnický průzkum pro stavbu D3, 0301 Praha – Jílové. Stavební úsek 0301 ve staničení km 0,000 - 9,400 je částí uceleného dálničního tahu dálnice D3 Praha - České Budějovice kategorie D 27,5/120.
Účelem průzkumu bylo zjištění geologické stavby území a zhodnocení geotechnických a hydrogeologických poměrů v trase projektované dálnice. Průzkum byl současně zaměřen na posouzení možného vlivu staré důlní činnosti na bezpečnost vedení trasy a vedení trasy na vydatnost a kvalitu stávajících vodních zdrojů.
Objednatelem průzkumu a investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Strakonice - Volary, geotechnický průzkum - 20.12.2013

Od listopadu roku 2013 probíhal geotechnický průzkum pro stavbu Revitalizace trati Strakonice – Volary. Průzkum byl zaměřen na pražcové podloží a mostní objekt v km 2,613 u Strakonic. V rámci průzkumu pražcového podloží byly na vytipovaných místech ověřeny geotechnické poměry a zjištěno mechanické a chemické znečištění štěrkového lože.
Průzkum byl ukončen v dubnu 2014 odevzdáním závěrečné zprávy.
Objednatelem průzkumu a projektantem stavby je IKP Consulting Engineers, s. r. o.

I/53 Lechovice – Miroslav, předběžný geotechnický průzkum - 15.11.2013

Na konci roku 2013 byl realizován předběžný geotechnický průzkum pro dokumentaci pro územní rozhodnutí (DÚR) stavby silnice I/53 v úseku Lechovice – Miroslav. Projekt rekonstrukce upravuje směrové a výškové vedení stávající trasy I/53 a doplňuje ji o nové mimoúrovňové křížení a mostní objekty.
V rámci průzkumu byly provedeny vrtné práce, statické a dynamické penetrace, odběry a laboratorní rozbory a zkoušky vzorků zemin a podzemní vody, pedologický a korozní průzkum. Pro zjištění privilegovaných cest proudění podzemní vody byla provedena morfohydrogeometrická analýza.
Objednatelem předběžného geotechnického průzkumu a investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Řevnice - silnice II/116, geotechnický průzkum - 10.07.2013

Průzkum, realizovaný v březnu 2013, byl zaměřen na získání informací o inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrech silnice II/116 v km 46,280 - 49,900 mezi Řevnicemi a Mníškem pod Brdy, pro zpracování projektové dokumentace sanace záchytného zařízení a zajištění stability svahů násypů.
Objednatelem průzkumu a projektantem stavby byla společnost VPÚ DECO PRAHA a.s.

Mezinárodní výzkumné centrum ELI, geotechnický dozor - 22.05.2013

Od května roku 2013 probíhá geotechnický dozor s polními geotechnickými zkouškami na stavbě Mezinárodního výzkumného centra ELI v Dolních Břežanech. Projekt Extreme Light Infrastructure (ELI) je součástí evropského plánu na vybudování nové generace velkých výzkumných zařízení vybraných Evropským strategickým fórem pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a jeho hlavním cílem je vybudování nejmodernějšího laserového zařízení na světě.
V průběhu stavby společnost GeoTec-GS, a.s. zajišťuje geologickou dokumentaci vrtů pro piloty, mikropiloty a kotvy, přebírky základových spár a zpětných zásypů.
Objednatelem geotechnického dozoru na stavbě je Metrostav, a. s.

Hráz rybníka Podlesík - inženýrskogeologický průzkum - 05.02.2013

V lednu byl realizován inženýrskogeologický průzkum hráze rybníka Podlesík u obce Radňov u Pelhřimova pro rozšíření silnice a návrh statického zajištění tělesa silnice III/11244 vedoucí po této hrázi. Cílem průzkumu bylo zhodnocení kvality zemin v prostředí zemní hráze rybníka a ověření skladby zemin a hornin v podloží. Součástí průzkumu bylo provedení jádrového IG vrtu, geofyzikálních měření a provedení laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích.
Objednatelem inženýrskogeologického průzkumu byla firma Novák & Partner, s. r. o.

Praha - metro I.D, podrobný geotechnický průzkum - 05.02.2013

V lednu 2013 byla zahájena II. etapa terénních prací podrobného geotechnického průzkumu, který bude podkladem pro projekt stavby "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek I.D metra Náměstí Míru - Depo Písnice“ označeném jako traťový úsek I.D, se zaměřením na tunelový úsek mezi stanicí Nové Dvory (mimo) a Depo Písnice (včetně), včetně prostoru samotného Depa Písnice.
Součástí podrobného gotechnického průzkumu jsou, kromě realizování inženýrsko-geologických vrtů, presiometrické zkoušky, karotážní měření, geofyzikální a hydrogeologický průzkum, laboratorní zkoušky zemin a hornin, výbrusy hornin a posouzení vsakování na vytipovaných lokalitách.
Zpracování závěrečné zprávy o průzkumu je předpokládáno v dubnu 2013.
Objednatelem geotechnického posudku byla firma METROPROJEKT PRAHA, a. s.

Skalní masiv, ZOO Praha – Troja - autorský dozor - 15.11.2012

Od září 2011 stále probíhá autorský dozor při pracích na stavbě „Ekologická a návštěvnická revitalizace skalního masívu v areálu ZOO Praha“.
Předmětem projektu a realizování stavby je rekonstrukce stezky pro pěší tzv. „Zakázanky“ a sanační opatření zabraňující skalnímu řícení
Objednatelem autorského dozoru je Zoologická zahrada hl. m. Prahy

PPL Centrum Jažlovice - kontrolní zkoušky a GT dozor - 15.11.2012

Při stavbě nového PPL Centra v Jažlovicích, provádímě kontrolní zkoušky a geotechnický dozor. Kontrolní, laboratorní a terénní zkoušky provedla akreditovaná laboratoř společnosti GeoTec-GS, a. s.
Překladiště společnosti PPL CZ bude největším centrálním překladištěm pro balíky v České republice. Jažlovické pracoviště bude zároveň sloužit jako regionální depo pro oblast východní části Prahy a Středních Čech. Dokončení stavby je plánováno na rok 2013.
Objednatelem kontrolních zkoušek a geotechnického dozoru je firma ČNES dopravní stavby, a.s.

Tunel Deboreč, podrobný geotechnický průzkum - 15.11.2012

Od května do července 2012 by prováděn podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum v trase nového, dvoukolejného tunelu Deboreč v km 104,525 - 105,185 trati ČD v úseku Sudoměřice - Votice, v celkové délce 660 m. Úsek vjezdového portálu SO 73-25-01 (km 104,525 - 104,575) a výjezdového portálu SO 73-25-03 (km 105,135 - 105,185) jsou uvažovány jako hloubené. Výstavba tunelu SO 73-25-02 mezi staničením km 104,575 až 105,135 se předpokládá cyklickou ražbou metodou NRTM. Součástí průzkumu bylo i posouzení vlivu stavby tunelu na stávající jímací objekty podzemní vody v okolí a návrh monitoringu těchto objektů.
Průzkumné práce sestávaly ze studia archivních podkladů, geofyzikálního průzkumu z povrchu terénu, odvrtání průzkumných inženýrsko-geologických vrtů, provedení presiometrických zkoušek ve vybraných vrtech, karotáže vybraných vrtů, hydrogeologického průzkumu a odběru vzorků hornin a vody k laboratorním rozborům a zkouškám.
Objednatelem podrobného inženýrsko-geologického průzkumu byla firma SUDOP PRAHA a.s.

Broumov – komunikace v zahradě, geotechnický průzkum - 15.11.2012

V říjnu byl realizován geotechnický průzkum pro úpravu konstrukce a povrchů stávajících a nově navrhovaných komunikací v klášterní zahradě v Broumově. Cílem průzkumu bylo zhodnocení kvality zemin v úrovni předpokládané zemní pláně a zjištění změn kvality podloží. Součástí průzkumu bylo provedení kopaných sond, statických zatěžovacích zkoušek a provedení laboratorních zkoušek na odebraných vzorcích.
Objednatelem průzkumu byl Kloknerův ústav ČVUT v Praze.

NKT Cables Kladno, inženýrsko-geologický průzkum - 15.11.2012

V říjnu 2012 byl v areálu NKT Cables Kladno realizován inženýrsko-geologický průzkum pro zpevněné plochy a komunikace v areálu firmy. Plochy budou složit ke skladování cívek. V zájmovém území byly realizovány IG vrty a dynamické penetrace. Po zjištění únosnosti podloží odstavných ploch a komunikací byl vypracován návrh konstrukce podloží zpevněných ploch pro alternativy živičného a betonového povrchu.
Objednatelem podrobného inženýrsko-geologického průzkumu byla firma Buildingcentrum – HSV, s r. o.

Pardubice – lávka pro pěší přes Labe, IG průzkum - 15.11.2012

V říjnu 2012 byl realizován inženýrsko-geologický průzkum pro lávku pro pěší v Pardubicích. Nově projektovaná lávka (závěsný most na pylonech) přes řeku Labe je situována 700 m nad zdymadlem proti proudu, v místě slepého ramena u loděnice v Areálu vodních sportů (ř. km 968,05).
Úkolem inženýrsko-geologického průzkumu je stanovení geotechnických charakteristik základových půd, hodnocení základových poměrů projektované lávky a návrh příslušných technických opatření. Pro potřeby průzkumu byly provedeny IG vrty a dynamické penetrace.
Objednatelem inženýrsko-geologického průzkumu byla firma Valbek, spol. s r. o.

Praha 6 – Vokovice, průzkum pro kolejové vedení ve vozovně - 08.08.2012

V červenci 2012 byl proveden geotechnický průzkum pro kolejové větvení ve vozovně Vokovice, pro účely rekonstrukce, ověření skladby konstrukčních vrstev a jejich podloží. Sondy byly prováděny v kolejích č. 23 a č. 27 a v pravé koleji před výjezdem z vozovny. Objednatelem geotechnického průzkumu byla firma METROPROJEKT Praha a.s.

Tramvajová trať Liberec- Jablonec, geotechnický průzkum - 08.08.2012

V červnu 2012 byl mezi Libercem a Jabloncem proveden geotechnický průzkum pro stavbu Modernizace TT Liberec – Jablonec nad Nisou, v úsecích Nová Ruda – Vratislavice Výhybna a Měnírna – Brandl. Trasa je z velké části vedena v současné poloze, pouze před Jabloncem nad Nisou dojde k napřímení oblouku s výraznějším skalním odřezem. Součástí akce byl i průzkum pro nově projektované propustky a opěrné zdi.
Po rešerši archivních podkladů z Geofondu byly v trase provedeny průzkumné sondy, dokumentace skalních výchozů a geofyzikální průzkum.
Objednatelem průzkumu byla společnost Valbek, spol. s r. o. a závěrečná zpráva byla předána na začátku července 2012.

Projekt - Florenc, geotechnický dozor a zkoušky - 08.08.2012

V listopadu roku 2010 provedla naše společnost v Praze na Florenci, v místech bývalé budovy „Rudé právo“, průzkum pro nově projektovanou stavbu „Projekt – Florenc“. Výsledkem bylo hodnocení základových poměrů pro založení objektu. Od března do července 2012 pak již v místě stavby probíhala kontrola prováděných zemních prací, před pokládkou podkladních betonů. Práce spočívali v ověřování únosnosti základové spáry a hodnocení kvality základové půdy do podloží. Kontrola byla prováděna pomocí statických zatěžovacích zkoušek a dynamických penetračních zkoušek. Další činností prováděnou na stavbě v rámci zakládání objektu, byla dokumentace vrtů pro vybrané piloty hlubinného založení a posouzení shody předpokladů projektu se skutečností. Součástí závěrečných zpráv bylo stručné porovnání skutečně zastižených geologických a hydrogeologických podmínek s podmínkami předpokládanými projektem. Geotechnické práce byly součástí stavby „Projekt – Florenc“. Objednatelem geotechnického dozoru základových spár byla společnost APB Plzeň, a.s., objednatelem dozoru pilot byla společnost Zakládání staveb, a.s.

Děčín – lom soutěsky, geotechnický posudek - 08.08.2012

V červnu 2012 byla v provozovně „lom Soutěsky“ provedena rekognoskace lomové stěny činného lomu. V místě v současnosti probíhá těžba kameniva jednak pro stavební účely a také k dekoračním účelům. Účelem prováděných prací bylo získat co nejlepší přehled o kvalitě horninového prostředí, na jejichž základě bylo možné provést stabilitní výpočet svahů stěny lomu, pro variantu maximálního možného vytěžení suroviny. Na vybraných místech stěny lomu byly vytipovány dokumentační body, na kterých bylo následně provedeno měření. Pro každý dokumentační bod bylo následně provedeno globální vyhodnocení, včetně smykových a deformačních parametrů. Hodnocení bylo provedeno pomocí tunelářské klasifikace a podle GSI. Objednatelem geotechnického posudku je firma Weiss spol. s r.o. a předpokládaný termín ukončení terénních prací je srpen 2012.

Český Těšín - Dětmarovice, geotechnický a stavebnětechnický - 08.08.2012

průzkum V lednu 2012 byly zahájeny terénní práce geotechnického průzkumu na akci Optimalizace trati Český Těšín – Dětmarovice (km 320,126 - 341,076, mimo km 331,600 - 333,050). Průzkum byl zaměřen na ověření skladby tělesa železničního svršku a spodku a dále na zhodnocení základových poměrů pro mostní a pozemní objekty. Součástí bylo i posouzení míry znečistění zemin tělesa železničního spodku. Průzkum byl realizován pro účely doplnění informací pro projekt stavby. Objednatelem geotechnického průzkumu je společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., předpokládaný termín odevzdání závěrečné zprávy je srpen 2012.

Praha - metro I.D, podrobný geotechnický průzkum - 08.08.2012

V jarních měsících roku 2012 byl realizován podrobný geotechnický průzkum, který byl podkladem pro projekt stavby "Výstavba trasy I.D metra v Praze, provozní úsek I.D metra Náměstí Míru - Depo Písnice“ označeném jako traťový úsek I.D, se zaměřením na tunelový úsek mezi stanicí Pankrác (mimo) a Nové Dvory (včetně), včetně prostoru přístupové štoly ve stanici Nové Dvory. Odevzdaná závěrečná zpráva včetně příloh hodnotí a shrnuje výsledky geotechnických průzkumů a je koncipována jako soubor všech informací získaných jednotlivými etapami průzkumu, a to archivní rešerše, předběžného průzkumu pro celou trasu metra I.D a I. etapy podrobného geotechnického průzkumu. Objednatelem geotechnického posudku byla firma METROPROJEKT PRAHA, a. s.

15. výročí založení společnosti GeoTec GS, a. s. - 08.08.2012

Dne 22. února 2012 proběhlo v Divadle na Jezerce přátelské setkání u příležitosti 15. výročí založení společnosti GeoTec – GS, a. s. Na programu bylo divadelní představení „Charleyova teta" od Jevana-Brandona Thomase. Součástí setkání byl následně raut v restauraci v prostorách dovadla.

I/14 Valteřice – Harrachov, inženýrsko-geologický průzkum - 08.02.2012

V lednu 2012 byl zahájen inženýrsko-geologický průzkum pro inženýrské konstrukce armovaných svahů a opěrných zdí, nacházejících se v trase silnice I/14 mezi Harrachovem a Valteřicemi (km 25,2254 – 35,950).
Průzkumné práce jsou realizovány pro projekt rekonstrukce vybraných úseků komunikace. V náročných terénních podmínkách jsou realizovány kopané sondy, dynamické penetrační zkoušky, jádrové inženýrsko-geologické vrty a geofyzikální měření. Náročnost průzkumu znesnadňuje mocná vrstva sněhu a teploty hluboko pod bodem mrazu. Terénní práce proto byly rozděleny do dvou etap.
Objednatelem geotechnického průzkumu je společnost Valbek s r. o. a předpokládaný termín ukončení terénních prací je květen 2012.

Dálnice D3 03010/I Úsilné – Hodějovice, geotechnický průzkum - 08.02.2012

V prosinci 2011 byly zahájeny průzkumné práce podrobného geotechnického průzkumu pro novostavbu dálnice D3 ve stavebním úseku 0310/I Úsilné - Hodějovice ve staničení km 131,240 - 138,437.
Začátek stavebního úseku je situován za mimoúrovňovou křižovatku Úsilné, ve které je dálnice D3 propojena s přeložkou silnice I/34 České Budějovice - Jindřichův Hradec. MÚK Úsilné je součástí předcházejícího úseku dálnice D3, stavby 0309/III Bošilec - Úsilné. Konec stavby 0310/I je za MÚK Hodějovice, kde navazuje stavba 0310/II Hodějovice - Třebonín.
Objednatelem geotechnického průzkumu je Ředitelství silnic a dálnic ČR a předpokládaný termín ukončení terénních prací je únor 2012.

Praha Libeň – podchod, geotechnický průzkum - 08.02.2012

V listopadu 2011 byl v prostoru žst. Libeň realizován podrobný geotechnický a hydrogeologický průzkum pro nově projektovaný podchod, který bude současně nákupní pasáží s několika obchody. Průzkum byl proveden i pro založení nově projektované opěrné zdi u trati ČD.
Práce bylo realizovány pro projekt stavby „Pasáž Harfa – podchod pod tratí u objektu Harfa City“.
Objednatelem geotechnického průzkumu je společnost METROPROJEKT Praha a.s. Termín listopad 2011.

Bradlec, posouzení ekologické zátěže pozemku - 08.02.2012

V lednu 2012 byl v obci Bradlec proveden průzkum pro ověření případné ekologické zátěže pozemku.
Objednatelem průzkumu byla společnost Siemens s r. o. a předpokládaný termín odevzdání závěrečné zprávy je v únoru 2012.

Kunratice, Lindava u Cvikova – mosty, geotechnický průzkum - 08.02.2012

V první půli ledna 2012 byl u mostních objektů přes Svitávku (ev. č 26836-7 a ev. 26839-3) na silnici III. třídy č. 26836 proveden geotechnický průzkum pro projekt rekonstrukce objektů.
Objednatelem průzkumu byla společnost Valbek, spol. s r. o. a závěrečná zpráva byla předána na konci ledna 2012.

Doly Bílina - sanace Braňanské výsypky - 23.06.2011

V prostoru Dolu Bílina aktuálně probíhají sanační práce. Cílem akce je stabilizace paty výsypky Braňany nad prostorem probíhající těžby uhlí za účelem dosažení maximálního objemu vytěženého uhlí. Pro zajištění stability jsou zde mimo rozsáhlých zemních prací navrženy i prvky speciálního zakládání, jako jsou sanační injektáže a kotvení.
Společnost GeoTec-GS, a.s. zpracovala kompletní projektovou dokumentaci sanace včetně realizace geotechnického průzkumu a v současné době zajišťuje geotechnický dohled při realizaci stavby a dlouhodobý geotechnický monitoring širšího okolí.
Objednatelem prací jsou společnosti KODER - Ing. Petr Derka a SD - Rekultivace, a.s.

Praha – OS Kajetánka, geotechnické práce při zakládání - 15.06.2011

V květnu a červnu 2011 společnost GeoTec-GS, a.s zajišťovala geotechnický dozor při realizaci záporových pažení a velkoprůměrových vrtaných pilot pro založení Obytného domu (objekt SO 3) na Kajetánce (Praha 6 – Břevnov).
Geotechnický dozor byl proveden pro všechny vrty nosných armovaných pilot a u vybraných vrtů pro zápory, přičemž byla pořízena písemná dokumentace piloty a fotodokumentace vytěženého materiálu z posledního návrtu.
Vrty a zápory byli hloubeny převážně v deluviálních zeminách kvartérního pokryvu a v prachovcích a břidlicí náležícím letenskému souvrství ordovických hornin.
Objednatelem geotechnického dozoru a zhotovitelem pilot byla firma TOPGEO Brno, spol. s r. o.

Praha - Horní Měcholupy, geotechnický dozor při vrtání pilot - 14.06.2011

V červnu 2011 společnost GeoTec-GS, a.s zajišťovala geotechnický dozor při hloubení zápor a pilot na stavbě "Bydlení Nad Přehradou II", bytového objektu realizovaného společností FINEP, a.s.
Zápory a piloty byly hloubeny ve vrstvách křemencových sutí, skalní podloží pak tvořily ordovické břidlice a křemence.
Objednatelem geotechnického dozoru a zhotovitelem pilot byla firma TOPGEO Brno, spol. s r. o.

Veselí nad Lužnicí - Doubí u Tábora, geotechnický průzkum - 19.05.2011

V jarních měsících roku 2011 byly zahájeny terénní práce geotechnického průzkumu pro projekt Modernizace trati Veselí nad Lužnicí – Tábor, II.část, úsek Veselí nad Lužnicí – Doubí u Tábora. Součástí průzkumu jsou přeložky stávajícího vedení trati, včetně nově projektovaného tunelu u Zvěrotic.
Objednatelem geotechnického průzkumu je společnost METROPROJEKT Praha a.s. Termín březen – září 2011.

Pražské metro trasa I.D - předběžný geotechnický průzkum - 18.11.2010

Projektovaná část trasy metra I.D spojuje centrální část Vinohrad (stávající stanice metra trasy A - Náměstí Míru) přes Nusle, Pankrác a Krč se stanicí Nové Dvory a dále s jižním okrajem města (nově projektovaná stanice Depo Písnice).
Projektovaná trasa prochází zhruba ve směru sever - jih ve členitém terénu modelovaným zejména údolími Vinohradského potoka, Botiče a Kunratického potoka.

Objednatelem inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu je společnost METROPROJEKT Praha a.s. Termín realizace srpen - prosinec 2010.