GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Politika společnosti


Politika společnosti
(kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)
 

Společnost GeoTec-GS, a.s. svým působením na trhu poskytuje svým klientům v obecné rovině specifické služby v oboru aplikované inženýrské geologie, resp. geotechniky.

Rozhodujícími okruhy zákazníků podle charakteru řešeného problému přitom obvykle jsou projekční společnosti nebo investorské organizace, případně i zhotovitelské stavební organizace.

Uspokojování individuálních potřeb zákazníků předpokládá jednak dostatečnou odbornou úroveň pracovníků, s nimiž klient bezprostředně přichází do styku, současně však i jejich sociální zkušenosti, konkrétně komunikativnost, vnímavost a asertivní přístup za každé situace.

Společnost GeoTec-GS, a.s. přijala následující politiku kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochraně zdraví při práci k řízení svých činností v oblasti pokytovaných služeb v rámci průzkumné, zkušební, projekční a konzultační činnosti v oboru geotechniky. Tato politika je základem pro naše cíle k zajištění kvality poskytovaných služeb, ochrany a zlepšování životního prostředí a k vytváření na svých pracovištích a realizovaných zakázkách podmínek bezpečné a zdraví nezávadné práce, minimalizující rizika možného dopadu na zaměstnance a ale i dalších pracovníky, kteří se podílí na výkonnosti společnosti.


Společnost GeoTec-GS, a.s. se v rámci politiky kvality, ochrany životního prostředí  a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zavazuje:

 • Být odpovědným partnerem v oblasti, kde působí. Chovat se zodpovědně tak, aby uváděl na správnou míru podmínky, které mají dopad na kvalitu posyktovaných služeb, životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
 • Průběžné uspokojovat předem stanovené, předpokládané nebo postupně se upřesňující požadavky či potřeby zákazníka, a to z hlediska nejen věcného, ale i termínového a finančního.
 • Neustálé zlepšovat integrovaný systém řízení (ISŘ) a vylepšovat úroveň řídící práce se zřetelem zejména na včasnou a účinnou kontrolu celkové kvality výsledného produktu, a to s cílem minimalizovat případné hmotné a morální ztráty, které by mohly být způsobené nekvalitním produktem nebo službou.
 • Neustále zlepšovat svůj environmentální profil a připojit se k programu prevence znečišťování tj. minimalizovat vznik vlasních odpadů. Snižovat dopady svých činností na životní prostředí.
 • Při naplňování právních a jiných požadavků a vlastních závazků využívat přednostně prevenčních přístupů, a to včetně prevence vzniků úrazu a poškození zdraví pracovníků a neustále zlepšovat celkovou úroveň bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Ve všech oblastech podnikání klást důraz na kvalitu poskytovaných služeb, ochranu životního prostředí a BOZP.
 • Na základě výsledků z předchozího roku a tendence vývoje stanovit každoročně cíle kvality, BOZP a environmentální cíle.
 • Plnit všechny požadavky platných zákonných a jiných obecně závazných předpisů souvisejících s oblastí kvality, životního prostředí a bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochrany osobních údajů a další na společnost uplatnitelné požadavky, které se zavázala plnit.
 • Důsledně dodržovat opatření pro eliminaci identifikovaných rizik, dodržování opatření vyžadovat i po subdodavatelích.
 • Oboustranně komunikovat a konzultovat se zaměstnanci a veřejností zásadní otázky v oblasti kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti ochrany životní prostředí s cílem vnímat a respektovat jejich názory a doporučení.
 • Zvyšovat uvědomění a získávání potřebných znalostí v otázkách kvality, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svých zaměstnanců plánovaným vzděláváním.
 • Komplexně přistupovat k personální politice s ohledem na potřebu dosahovat u pracovníků objektivní pocit spokojenosti a kolektivního tvůrčího klimatu ve společnosti, a vytvářet tak prostor pro pozitivní motivaci každého jednotlivce, aby s prospěchem a prosperitou své společnosti ztotožňoval i svůj osobní úspěch.
 • Provádět pravidelné interní prověrky systému managementu kvality, environmentálního systému a systému BOZP a pečlivě vyhodnocovat kriteria hlavních procesů, environmentálního profil a výkonnost BOZP, aby byla zajištěna shoda s touto politikou.

V Praze dne 15.6.2018
                 

Mgr. Filip Dudík
místopředseda představenstva a ředitel společnosti