GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Certifikáty a oprávnění

GeoTec-GS, a.s. je držitelem následujících certifikátů a oprávnění:

 • ČSN EN ISO 9001:2016 - systém managementu kvality

ČSN EN ISO 14001:2016


 • ČSN EN ISO 14001:2016 - systém environmentálního managementu

ČSN EN ISO 9001:2016


 • ČSN OHSAS 45001:2018 - systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

ČSN OHSAS 18001:2008


 • Oprávnění k hornické činnosti a činnosti hornickým způsobem, jakož i k projektování a navrhování objektů a zařízení, které jsou součástí hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem v rozsahu zákona č. 61/1988 Sb.
  • § 2 písm. a) vyhledávání a průzkum ložisek vyhrazených nerostů
  • § 2 písm. b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek
  • § 2 písm. c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a lomů
  • § 2 písm. d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním
  • § 2 písm. e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť při činnostech uvedených v písmech a) až d)
  • § 2 písm. f) zvláštní zásahy do zemské kůry
  • § 2 písm. g) zajišťování a likvidace starých důlních děl
  • § 2 písm. i) důlně měřická činnost
  • § 3 písm. a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu
  • § 3 písm. b) těžba písků v korytech vodních toků a štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a zušlechťování těchto surovin prováděných v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou odstraňování nánosů při údržbě vodních toků
  • § 3 písm. c) práce k zajištění stability podzemních prostorů (podzemní sanační práce)
  • § 3 písm. d) práce na zpřístupňování jeskyní a práce na jejich udržování v bezpečném stavu
  • § 3 písm. e) zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemisťuje více než 100 000 m krychlových horniny, s výjimkou zakládání staveb
  • § 3 písm. f) vrtání vrtů s délkou nad 30 m pro jiné účely než k činnostem uvedeným v § 2 a 3
  • § 3 písm. g) jímání přírodních léčivých a stolních minerálních vod v důlním díle v podzemí
  • § 3 písm. h) práce na zpřístupnění starých důlních děl nebo trvale opuštěných důlních děl a práce na jejich udržování v bezpečném stavu
  • § 3 písm. i) podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů, jakož i ve vytváření podzemních prostorů o objemu větším než 300 m krychlových horniny