GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Akreditovaná laboratoř mechaniky zemin, polních zkoušek a monitoringu

LABORATORNÍ ZKOUŠKY MECHANIKY ZEMIN

Zkoušky v rozsahu akreditace:

 • Základní zrnitostní rozbor, včetně stanovení vlhkosti a konzistenčních mezí - ČSN EN ISO 17892-4, včetně ČSN EN ISO 17892-1, ČSN EN ISO 17892-12
 • Objemová hmotnost - ČSN EN ISO 17892-2
 • Zdánlivá hustota pevných částic - ČSN EN ISO 17892-3
 • Stlačitelnost zemin v edometru, včetně stanovení součinitele konsolidace - ČSN EN ISO 17892-5
 • Zhutnitelnost – zkouška Proctor Standard - ČSN EN 13286-2
 • Kalifornský poměr únosnosti – CBR – bez saturace, saturované - ČSN EN 13286-47
 • Okamžitý index únosnosti – IBI -ČSN EN 13286-47
 • Základní zrnitostní rozbor kameniva – nové kamenivo, štěrk, štěrkodrť, recyklovaná štěrkodrť, minerální směs - ČSN EN 933-1
 • Vlhkost kameniva - ČSN EN 1097-5
 • Obsah organických látek a popela - ČSN EN 13039
 • Stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zeminy - dle ČSN 72 1018

 

POLNÍ ZKOUŠKY A MONITORING

Zkoušky v rozsahu akreditace:

 • Objemová hmotnost zeminy in situ membránovým objemoměrem - ČSN 72 1010, metoda D-1
 • Statická zatěžovací zkouška deskou - dle ČSN 72 1006, příloha A, B a D
 • Rázová zetěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou - dle ČSN 73 6192, zařízení sk. C
 • Dynamická penetrační zkouška - dle ČSN EN ISO 22476-2
 • Měření síly elektrickými siloměry - dynamometry - dle PP16 (ČSN EN ISO 18674-1)
 • Měření přetvoření - napětí na betonových konstrukcích - tenzometry - dle PP17 (ČSN EN ISO 18674-1)
 • Deformometrická měření - měření sedání podloží hydrostatickou nivelací - dle PP18 (ČSN EN ISO 18674-1)
 • Inklinometrická měření - dle PP19a, PP19b (ČSN EN ISO 18674-3, ČSN EN SIO 18674-1)
 • Měření náklonu - dle PP20 (ČSN EN ISO 18674-1)
 • Měření tlaku vody v pórech - piezometry - dle PP21 (ČSN EN ISO 18674-1)
 • Měření změny napjatosti ve snímači celkového tlaku - tlakové buňky - dle PP22 (ČSN EN ISO 18674-1)
 • Měření posunů v přímce - dilatometry - dle PP23 (ČSN EN ISO 18674-1)
 • Měření posunů v přímce - extenzometry - dle PP24 (ČSN EN ISO 18674-1)

Osvědčení o akreditaci - platné do 1.3.2025

Osvědčení o správné činnosti laboratoře - ASPKPříloha k osvědčení o správné činnosti laboratořePříloha k osvědčení o správné činnosti laboratoře