GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Akreditovaná laboratoř mechaniky zemin, hornin a polních zkoušek

LABORATOŘ MECHANIKY ZEMIN A HORNIN

Zkoušky v rozsahu akreditace:

 • Základní zrnitostní rozbor, včetně stanovení vlhkosti a konzistenčních mezí - ČSN ČSN EN ISO 17892-4, včetně ČSN EN ISO 17892-1, ČSN EN ISO 17892-12
 • Objemová hmotnost - ČSN EN ISO 17892-2
 • Zdánlivá hustota pevných částic - ČSN EN ISO 17892-3
 • Stlačitelnost zemin v edometru, včetně stanovení součinitele konsolidace - ČSN EN ISO 17892-5
 • Smyková pevnost – efektivní a reziduální - ČSN EN ISO 17892-10
 • Zhutnitelnost – zkouška Proctor Standard - ČSN EN 13286-2
 • Kalifornský poměr únosnosti – CBR – bez saturace, saturované - ČSN EN 13286-47
 • Okamžitý index únosnosti – IBI -ČSN EN 13286-47
 • Základní zrnitostní rozbor kameniva – nové kamenivo, štěrk, štěrkodrť, recyklovaná štěrkodrť, minerální směs - ČSN EN 933-1
 • Vlhkost kameniva - ČSN EN 1097-5
 • Pevnost v prostém tlaku na tělesech – horniny, betony, včetně vlhkosti, objemové hmotnosti - ČSN EN 1926, ČSN EN 125504-1, včetně ČSN EN 1097-5, ČSN EN ISO 12390-7

Zkoušky mimo rozsah akreditace:

 • Prosedavost zemin
 • Bobtnavost zemin
 • Bobtnací tlak
 • Obsah organických látek - žíháním
 • Pevnost hornin v tlaku při bodovém zatížení na nepravidelných úlomcích

 

LABORATOŘ POLNÍCH ZKOUŠEK

Zkoušky v rozsahu akreditace:

 • Objemová hmotnost zeminy in situ membránovým objemoměrem - ČSN 72 1010, metoda D-1
 • Statická zatěžovací zkouška deskou - dle ČSN 72 1006, příloha A, B a D
 • Geodetická kontrolní metoda - ČSN 72 1006, příloha G
 • Stanovení vlhkosti zemin - ČSN EN ISO 17892-1

Zkoušky mimo rozsah akreditace:

 • Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou

Osvědčení o akreditaci - platné do 6.1.2025

Akreditované zkouškyAkreditované zkouškyAkreditované zkoušky