GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Vodohospodářské stavby

Geotechnické průzkumy pro vodohospodářské stavby

Přehled významných zakázek společnosti v letech 2006 - 2011

 • VN Rudý Sever, hráze B - zemní hráze stávající vodní nádrže v Litvínově / IG průzkum, stabilitní posouzení zemního tělesa hráze (objednatel město Litvínov – 2009)
   
 • VD Křimov, rekonstrukce injekční clony - pokusná injektáž pro rekonstrukci a doplnění injekční clony v podzákladí VD Křimov, tížné betonové hráze / geotechnického dozoru při vrtných pracích, návrh parametrů těsnící injektáže včetně vyhodnocení. (objednatel Vodní díla TBD, a.s. – 2009)
   
 • Hotel Hilton Praha - protipovodňová ochrana hotelu Hilton v Praze na břehu Vltavy / Hydrogeologický průzkum, dlouhodobý pravidelný monitoring (objednatel Hotel Hilton – 2009 – 2010)
   
 • Železniční uzel Brno - přestavba rozvětvení železničních tratí na území města Brna, včetně železniční infrastruktury / kompletní hydrogeologický průzkum; modelové řešení vlivu modernizace nákladního průtahu; IG průzkum protipovodňové ochrany podél Svratky, včetně stanovení míry znečištění zemin a podzemních vod (objednatel Moravia Consult Olomouc, a.s. – 2008 – 2009)
   
 • Doly Bílina, revize odvodnění - ověření funkčnosti odvodnění dolu Bílina - důl je součástí skupiny Severočeské doly a.s. / Zpracování studie, rešerše hydrogeologických dat (objednatel Severočeské Doly, a.s. – 2008)
   
 • Rekonstrukce kanálu Hradečník - kanalizovaný podchod říčky Hradečník pod odkalištěm Buková Opatovické elektrárny / Stavebnětechnický průzkum - diagnostika nosné výztuže ostění; geotechnický průzkum popílků odkaliště (objednatel METROPROJEKT Praha a.s. – 2007 – 2008)
   
 • Kanalizace pro sdružené obce Viesky - nově budovaná splašková kanalizace v délce cca 20 km pro sdružené obce Viesky, Slovenská republika / IG a HG průzkum pro kanalizační řady, hydrogeologický monitoring (objednatel Valbek, spol. s.r.o. – 2007 – 2008)
   
 • Litovel, protipovodňová opatření - plánovaná výstavba prvků protipovodňové ochrany města Litovel - hráze a ostatní objekty / IG průzkum a hydrogeologický průzkum pro založení hrází (Valbek, spol. s.r.o. – 2007 – 2008)
   
 • Praha - Beroun, nové železniční spojení - nová trasa vedení železničních tratí v úseku Praha - Beroun, z většiny vedená v tunelech / Dlouhodobý hydrogeologický monitoring (objednatel SŽDC, s.o. – 2006 – 2009)
   
 • Slapy, lodní zdvihadlo - projekt lodního zdvihadla na VD Slapy / rešerše geologických podkladů (objednatel METROPROJEKT Praha a.s. – 2006)
   
 • Stanice metra Florenc a Vltavská, protipovodňová ochrana - projekt dostavby a rekonstrukce protipovodňové ochrany stanic metra / hydrogeologický průzkum, včetně dlouhodobého monitoringu; stavebnětechnický průzkum vybraných částí konstrukce stanice Florenc (objednatel Dopravní podnik hl.m. Prahy – 2004 – 2005)