GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Geologie životního prostředí


Provádíme práce v oboru enviromentální geologie:

  • komplexní ekologické audity pozemků a staveb
  • odběry vzorků vod, zemin a sedimentů
  • chemické rozbory vod zemin a sedimentů zaměřené na industriální kontaminaci, vyhodnocení výsledků vůči platným vyhláškám
  • měření koncentrace těkavých látek v půdním vzduchu
  • průzkumy kontaminovaných území
  • projekty a realizace nápravných opatření pro specifické ekologické zátěže (sanace starých ekologických zátěží), studie proveditelnosti (feasibility study)
  • analýzy rizik kontaminovaných území
  • monitoring znečištění podzemních a povrchových vod vč. odpadních vod (ČOV)