GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Hydrogeologie a hydrologie


Práce v oboru hydrogeologie:

 • vyhledávání zdrojů podzemní vody
 • průzkumné hydrogeologické vrty
 • čištění vrtů/studní (čerpání, air lift)
 • pasportizace a příprava podkladů pro kolaudace studní
 • vyjádření osoby s odbornou způsobilostí (podklad pro Povolení k nakládání s vodami, § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb.)
 • odběry vzorků podzemních vod (statické, dynamické)
 • chemické rozbory vod a vyhodnocení výsledků vůči závazným limitům
 • hydrodynamické zkoušky horninového prostředí: čerpací, stoupací, slug testy
 • vsakovací zkoušky (ČSN 75 9010)
 • hydrogeologické posudky pro stavby, územní studie apod.
 • hydrogeologický monitoring (sledování změn hladiny podzemní vody)

Práce v oboru hydrologie:

 • odběry vzorků povrchových vod
 • mapování topografie dna vodních nádrží a toků (sonarová batymetrie)
 • měření mocnosti dnových sedimentů mělkých vodních nádrží a toků
 • měření průtoků vodních toků (hydrometrie)
 • geodetické měření podélných a příčných profilů vodních toků, spádové křivky