GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Monitoring

Pracovnící naší firmy využívají v rámci monitoringu na sledovaných lokalitách tyto metody:

  • Přesná inklinometrie

Slouží pro sledování vodorovných deformací pod povrchem terénu či ve svislé konstrukci (opěrná či zárubní zeď apod.). Do předem provedeného vrtu se osadí speciální pažnice s vodícími drážkami pro měřící sondu. Ve společnosti GeoTec – GS se používají zařízení firmy GEOKON (USA) a SISGEO (Itálie). Výsledkem měření je velikost, směr a trend posunu ve sledovaném čase. Hloubkový dosah měření je až 100 m, hloubková přesnost je 0,5 m, přesnost velikosti posunu 0,1 mm, maximální rozsah měření je  ± 30° (resp.  ± 53°)

  • Hydrostatická nivelace

Tato metoda se používá pro sledování sedání podloží pod násypy, uplatňuje se tak zejména u dopravní infrastruktury (dálnice, železnice), avšak i u násypů u průmyslových staveb. Do vykopané rýhy se osadí trubka, v níž je osazen zatahovací mechanizmus. Ve společnosti GeoTec - GS se používá přístroj firmy SISGEO (Itálie). Výsledkem měření je hodnota sedání v bodech měřeného profilu (krok měření 1 m, hodnota sedání v mm).

  • Měření pórových tlaků

Je jedním ze základních prvků monitoringu, neboť se využívá při řešení stability svahu či území. Nejčastěji se využívají při sledování starých sesuvů, stabilitních otázkách - zářezy, odřezy, násypy. Ve společnosti GeoTec - GS se používají čidla firem GLŐTZL (Německo) a SISGEO (Itálie). Výsledkem sledování je hodnota tlaku v prostředí či informace o jeho ustálení.

  • Přenosný náklonoměr

Zařízení pro zjišťování změn náklonu skalního výchozu či stavební konstrukce v horizontálním a vertikálním směru. Měřící sonda se usazuje do speciálních podložek (keramických či kovových destiček s lokalizačním systémem – opěrnými hroty), které jsou pevně osazeny na skalním masivu či stavební konstrukci. Metoda se využívá pro:
-    sledování v místech ohrožených svahovými pohyby
-    sledování výchozů v místech skalních zřícení
-    sledování pilotových stěn
-    sledování staveb (budovy, mosty, sila apod)
S úspěchem lze tuto rychlou a dostatečně přesnou metodu použít všude tam, kde může nahradit náročná a nákladná geodetická sledování pohybů objektů. Ve společnosti GeoTec – GS se používá zařízení firmy GEOKON (USA). Rozsah měření  ± 300, přesnost měření 25 úhlových vteřin.

  • Tyčový extenzometr

Zařízení slouží pro měření osových deformací mezi kotvou a povrchovým zhlavím extenzometru, zabudovaném do horninového masivu či stavební konstrukce. Zařízení se zejména využívá pro stanovení zóny rozvolnění horninového masívu při ražbě podzemních děl (silničních tunelů, průzkumných štol apod.). Ve společnosti GeoTec – GS se používá zařízení firmy Stump (Švýcarsko). Přesnost měření velikosti deformace 0,05 mm, hloubková dosažitelnost 100 m.

  • Puklinoměry

Pomocí puklinoměrů lze sledovat změny na stavebních objektech (tvorba puklin, rozevírání), stejná čidla je možné použít i pro sledování odkrytých horninových bloků či masivu v čase.

  • Geodetické sledování

Pro potřeby geodetického sledování pohybů stavebních objektů, umělých zamních těles a skalních masivů je společnost GeoTec-GS, a.s. vybavena mobilními stanicemi GPS od firem TRIMBLE (systém GPS) a SOUTH (systém GPS + GLONASS + GALILEO). Používá se lehký, ergonomický a bezkabelový rover Trimble R4 GPS se softwarem Trimble Fieldbook, resp. SOUTH Galaxy G1 S82T se softwarem Carlson SurvCE 5. Tato aparatura je využívána společností GeoTec-GS zejména na zakázkách pro SD, ale její uplatnění je i na ostatních stavbách (výstavba silnic a dálnic, průmyslových objektů, občanské vybavenosti).