GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Diagnostika stavebních konstrukcí

 

Diagnostika stavebních konstrukcí, stavebně technický průzkum

Společnost GeoTec-GS, a.s. provádí diagnostiku stavebních konstrukcí (stavebně technických průzkumů) u mostů, podzemních staveb, budov občanské a průmyslové vybavenosti, konstrukcí speciálního zakládání a mnoha dalších typů staveb. Rozsahy prováděných průzkumných prací jsou běžně od provádění jednotlivých zkoušek a měření až po provádění komplexních průzkumů dané konstrukce.

Společnost GeoTec-GS, a.s. dlouhodobě provádí komplexní průzkumné práce, kde je diagnostika konstrukce součástí širšího spektra průzkumných prací (inženýrsko-geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, geofyzikální průzkum, atd.), které jsou pro daný objekt prováděny jako jeden celek, a to často ve vzájemné provázanosti.

Diagnostiku stavebních konstrukcí (objektů) obecně provádíme jako zhodnocení, jehož standardními součástmi mohou být:
•    detailní dokumentace momentálního stavu konstrukce a jejích oslabených částí
•    stanovení charakteristických vlastností materiálů zastoupených v konstrukci
•    zhodnocení míry poškození jednotlivých konstrukčních částí
•    měření deformací konstrukce od zatížení
•    vyhodnocení účinků od vnějších a vnitřních vlivů působících na konstrukci
•    vyhodnocení dle stávající technické a právní legislativy a doporučení pro sanační opatření

Společnost GeoTec-GS, a.s. provádí a zajišťuje v oblasti diagnostiky konstrukcí širokou škálu následujících dílčích služeb:
•    odborné prohlídky konstrukcí pro dokumentaci jejich stavu
•    pasportizace objektů ve všech stupních
•    diagnostika mostních konstrukcí, tj. základů, opěr a nosných konstrukcí
•    diagnostika konstrukcí budov, tj. základů, nosné konstrukce, stropů a krovů
•    diagnostika konstrukcí speciálního zakládání, tj. piloty, podzemní stěny, injektáže
•    diagnostika podlah
•    diagnostika konstrukčních vrstev pod zpevněnými plochami, tj. pod podlahami, základy mostů a budov, pod kolejovými drahami
•    diagnostika zásypů podzemních vedení, tj. zásypů kanalizací a ostatních sítí
•    mykologické průzkumy a entomologická posouzení starých dřevěných konstrukcí, tj. krovy, trámy, stěny ve starých budovách
•    jádrové vrty do konstrukcí pro odběry vzorků a stanovení skrytých rozměrů konstrukcí
•    technologické vrty a mikrovrty do konstrukcí
•    účelové sondy do konstrukcí
•    nedestruktivní zkoušky pevnosti v tlaku betonu, cihel, malty, kamenů a ostatních zdících prvků pomocí Schmidtova tvrdoměru a přístroje PZZ01 (Kučerova vrtačka)
•    destruktivní zkoušky na vzorcích odebraných z konstrukce pro stanovení pevnostních a deformačních charakteristik materiálů a fyzikálních hodnot
•    zkoušky na vzorcích z konstrukce pro stanovení odolností materiálů vůči vnějším vlivům, stanovení jejich složení a stanovení obsahu cizorodých látek
•    vyhledávání výztuže v betonu
•    stanovení míry koroze výztuže v betonu destruktivně i nedestruktivně
•    stanovení korozních rizik u železobetonových konstrukcí
•    vyhledávání dutin a rozvolněných zón v konstrukci a za jejím rubem
•    vodní tlakové zkoušky ve zdivu a betonu
•    vyhledávání podzemních prostor
•    posouzení vlivu poddolování na stavební objekty, včetně monitorování chování konstrukce
•    posuzování vlivu trhacích prací na objekty
•    měření deformací
•    měření náklonů
•    měření konvergencí
•    stanovení a měření vlhkosti materiálů
•    měření hladiny podzemní vody
•    dynamické penetrační zkoušky pro ověření kvality zhutnění zásypů
•    ověření účinnosti tryskové injektáže dynamickými penetračními zkouškami
•    terénní zkoušky a kontrolní zkoušky při realizaci staveb
•    geofyzikální metody pro konstrukce
•    měření bludných proudů