GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Geologický průzkum

Inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum je potřebný v různých etapách výstavby:

Studie - předběžné stanovení geologických poměrů a geotechnické rizikovosti území na lokalitě dle archivní rešerše, geofyzikálních měření a seznámení se s územím.

Projekt - realizace všech druhů geologických, hydrogeologických, geofyzikálních, geotechnických, diagnostických a speciálních průzkumů pro připravovaný investiční záměr v přímé souvislosti s jeho charakterem. U velkých staveb je tato etapa rozdělena do dvou, případně více částí.

Stavba - doplňující průzkumy, dokumentace prováděných prací, odborný geologický, geotechnický a stavebnětechnický dozor, odborné posudky a konzultace Inženýrsko-geologické průzkumy pro všechny druhy a velikosti staveb s využitím všech způsobů průzkumu:

 •  klasické průzkumné metody - vrty a ostatní typy sond, statické a dynamické penetrační zkoušky, polní zkoušky, odběry vzorků, laboratorní zkoušky a využití archivních informací
 • geofyzikální metody průzkumu
 • modelování a účelové výpočty
 •  komplexní provádění inženýrsko-geologického průzkumu spolu se stavebnětechnickým průzkumem a pasportizací zájmového objektu
 • inženýrskogeologické mapování a účelové regionální studie 
 • posouzení základové půdy a podzemních vod pro zakládání staveb
 • posouzení agresivity a účinků podzemních vod na stavební konstrukce
 • určování fyzikálních a mechanických vlastností zemin a hornin
 • monitoring - návrhy a realizace systémů sledování chování horninového prostředí podzemních i nadzemních staveb
 • mikropetrografické rozbory zemin a skalních hornin
 • geofyzikální průzkum pomocí širokého spektra moderních geofyzikálních metod
 • korozní průzkum
 • radonový průzkum

Vrtné práce