GeoTec GS - váš partner v geotechnice

Geotechnika

 

V oboru aplikované geotechniky naše společnost nabízí v rámci všech etap výstavby následující služby:

Příprava projektu a projekt stavby

 • konzultace a odborné poradenství při přípravě a realizaci všech druhů staveb
 • geotechnický průzkum pro všechny druhy staveb, včetně obtížně přístupných lokalit (složité geologické poměry, podzemí, skalní stěny, podmáčená území )
 • inženýrsko-geologické průzkumy a stavebně-geologické průzkumy.
 • určování fyzikálních a mechanických vlastností zemin, hornin, materiálů navážek a druhotných surovin
 • geotechnická rizika - analýzy, kvantifikace a návrhy na minimalizaci jejich dopadů
 • geotechnické posudky
 • sesuvná území - komplexní řešení jejich stability - místní šetření, průzkumy, návrhy opatření, projekty, dozor při stavbě a monitoring.
 • území s narušenou stabilitou vlivem důlní a stavební činnosti - místní šetření, průzkumy, návrhy opatření, projekty,dozor při stavbě a monitoring.

Geotechnické konstrukce a stabilita svahů

 • komplexní řešení pro geotechnické konstrukce, úpravy a zajištění svahů - modelování, výpočty, stabilitní analýzy, návrhy, projekty, dozor při stavbě
 • vyztužené geotechnické konstrukce - návrhy, výpočty, projekty, dozor
 • modelování chování geotechnických konstrukcí a svahů v čase
 • určování vstupních parametrů do geotechnických výpočtů
 • stabilita zemních a skalních svahů - zářezy, náspy a stavební jámy - návrhy, projekty, numerické modelování
 • stabilitní výpočty a analýzy metodou mezní rovnováhy sil
 • napěťodeformační studie a analýzy metodou konečných prvků
 • posuzování únosnosti základových konstrukcí, prognóza sedání základů
 • návrhy zlepšování zemin a receptur pro zlepšení zemin
 • výběr zemin a hornin materiálů pro násypy, zásypy a těsnící vrstvy
 • návrhy pro využití druhotných a recyklovaných materiálů
 • odběr vzorků zemin, hornin, kameniva a vod

Odvodnění staveb a lokalit

 • návrhy, průzkumy a projekty odvodňování stavebních jam, území a svahů
 • hydrogeologický průzkum
 • stanovení velikosti přítoků vody do stavební jámy
 • čerpací a vsakovací zkoušky

Stavba

 • geotechnický a stavební dozor při realizaci zemních prací všech druhů staveb, prací speciálního zakládání, podzemních staveb a důlních staveb.
 • konzultace a poradenství v oboru klasické geotechniky a speciálního zakládání staveb
 • kontrola provádění zemních prací
 • kontroly a přebírání základových spár
 • kontroly hutnění (hutnící zkoušky) a ostatní polní zkoušky a měření (zkoušky IN-SITU)
 • hutnící pokusy
 • monitoring - návrhy a realizace systémů sledování chování horninového prostředí podzemních i nadzemních staveb    
 • kontrolní zkoušky používaných zemin a materiálů
 • stanovení stupně těžitelnosti a rozpojitelnosti hornin
 • laboratorní zkoušky

Problémy na realizovaných stavbách

 • geotechnické problémy na dokončených a provozovaných stavbách - konzultace a odborné poradenství při jejich řešení
 • svahové pohyby - návrhy a projekty sanací, dozor při stavbě
 • monitoring realizovaných staveb